Song By Magic Vinay Rao Nimmala Lyrics

Recently Added Lyrics Vinay Rao Nimmala Song By Magic


Maintaining and Constructing Planets.
Om Soma Someshwaraya Namah.
Tato Yuddh Parishrantam Samare.

Labour to Work and Construct.
Om Savitar Devasya Jape Viniyogah.
Om Vishwajit Vishwajit Karta
Vishwatma Vishwato Mukah.
Vishweshwaro Vishwa Yonir.
Niyatatma Jitendriyah |

Food and Money.
Nitya Nandakari,Soundarya
Ratnakari Mata Annapoorneshwari.

Conjuring Purse.
Prakrityayai Namah
Vikrityayai Namah
Shraddayai Namah
Sarvabhutapradyai Namah.
Vibhutayai Namah.
Padmagandhinyai Namah.
Padmamalinyai Namah.
Nityapushtayai Namah.
Ramaxai Namah.
Vibhvarinyai Namah.
Paramatmikai Namah.

Water and Forests.
Yam Brahma Varunendra Marutah,
Om Parthaya Prathabodhitam
Haridashva Sahasrarchi.

The Countless Planet Living.
Bashyam Nijam Nirgunam,
Brahma Veda Swaroopam.


Art of Flight and Travel.
Om Sarva Bhuteshu Vishwalokajaninyai,
Garuda Swamy Pakshi Vahana Govinda.